Kunskapsbanken

Tips till fastighetsägare med skyddsrum

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är den myndighet som ansvarar för alla civila skyddsrum i Sverige.

Fastighetsägaren äger och får disponera sitt skyddsrum relativt fritt. Men det förutsätter att man inte förstör skyddsrumsfunktionen och vid ändringar ser till att följa de typlösningar MSB utfärdat.

För att kontrollera att fastighetsägaren uppfyller kraven utför MSB en kontroll utförd av certifierade sakkunniga. Kontrollen är gratis men åtgärderna ska betalas av fastighetsägaren. Det finns vissa åtgärder som staten betalar ut ersättning för men det är relativt ovanligt.

Är skyddsrummet i drift?

Vill ni veta om ett skyddsrum är i drift kan ni kolla på den här länken Skyddsrumskartan där MSB har lagt ut alla skyddsrum. Vill ni veta mer om ett specifikt skyddsrum, t ex senaste godkännandedatum, kan ni höra av er till oss så hjälper vi till.

2018 och 2019 utökade MSB antalet kontroller i Stockholm från ca 200 per år till ca 1000. För 2020 ligger planen på ca 1600. Totalt i Stockholm finns ca 7500 skyddsrum. De senaste 20 åren har frekvensen stadigt sjunkit vilket lett till att många fastighetsägare i princip glömt bort att de har skyddsrum i sitt bestånd. Det kan bli frågan om stora utgifter om allvarliga misstag begåtts framförallt vid ROT-projekt typ stambyten.

Råd till fastighetsägare

 • Var medveten om att det finns skyddsrum, kolla vad som gäller innan ni gör någon ändring.
 • När större projekt ska genomföras måste alltid en skyddsrumssakkunnig utfärda ett skyddsrumsintyg. Anledningen är för att bevaka så att skyddsrummets funktion inte försämras i samband med utförda arbeten i fastigheten. Av yttrandet framgår om en kvalificerad skyddsrumssakkunnig krävs för projektet. Framgår av PBL 2010:900 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. 17 § Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som avses i 3 kap. 1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.
 • Ta kallelsen till kontroll på allvar. Förbered så mycket det går. Kontrollanten bifogar en checklista som är bra att följa.
 • Viktigt att se till att skyddsrummets stomme är tillgängligt och att låsta utrymmen går att komma in i. Detta är också viktigt när åtgärd av anmärkningar ska utföras. Orsakar er onödiga kostnader.
 • Var gärna med vid kontrollen för att förstå Föreläggandet bättre när det kommer. Eller lej in någon som kan närvara.
 • Agera snabbt på Föreläggandet, trycket är hårt på oss entreprenörer och det är viktigt att lägga sin beställning. Är det omfattande anmärkningar kan det ibland vara lämpligt att först kontakta en kvalificerad sakkunnig för att få ett komplett förfrågningsunderlag att skicka ut. Det är kostnadsfritt att rådfråga oss vad som kräver kvalificerad sakkunnig.
 • Kontakta kontrollanten och MSB och begär anstånd när utsatt tid inte räcker till.
 • Det är fastighetsägaren som måste göra det men vi kan hjälpa till med formuleringar.
 • Viktigt att bli klar inom angiven tid. Vite kan utdömas annars.
 • Det är enbart anmärkningar som står i föreläggandet som ni är skyldiga att åtgärda.
 • Be entreprenören ange vilken kontrollpunkt extrakostnaden gäller. Är ni osäkra kontakta kontrollanten och fråga vad denne anmärkt på. Det kan hända att kontrollanten redan upptäckt felet men att MSB bedömer att det är ett fel som inte ska bekostas av fastighetsägaren. Då läggs det som en kvarstående åtgärd i MSBs register och skrivs inte ut i föreläggandet.
 • Om ni har lokalhyresgäster i skyddsrummet se till att det tydligt framgår av hyresavtalet vem som ska bekosta åtgärd av felaktigheter i skyddsrummet som hyresgästen orsakat.
 • Oavsett vad som står i kontraktet MÅSTE fastighetsägaren rätta till felen på sin bekostnad.

Enligt Lagen om skyddsrum 2006:545

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter. Ansvaret för att underhålla skyddsrum

1 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.

2 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att, efter föreläggande av den myndighet som avses i 3 kap. 1 §, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!