Vanliga frågor och svar

Den tid som står i föreläggandet räcker inte till, vad kan jag göra?

Kontakta så fort som möjligt både kontrollanten och MSB. Skicka helst en förfrågan till skyddsrum@msb.se och uppge skyddsrumsnummer och lämna en förklaring till varför du inte blir klar i tid. Ange ett datum då du beräknar att vara färdig. Det verkar vara en fördel om du anger att du anlitat en certifierad skyddsrumsleverantör. Myndigheten känner till oss och vet då att projektet kommer att genomföras.

Enligt föreläggandet krävs ibland en kvalificerad skyddsrumssakkunnig?

MSB har tagit fram ett antal typlösningar för fel och brister i skyddsrummet. Där finns också olika principförslag på utföranden. Den skyddsrumssakkunnige ska efter besök på plats bestämma vilket alternativ som lämpar sig bäst i ditt skyddsrum. Oftast tar de även fram ett ritningsförslag. Den sakkunnige kan sen behöva komma ut fortlöpande för att kontrollera hur arbetet fortskrider och ska när allt är klart utfärda ett intyg att allt är korrekt gjort. Intyget skickas in till MSB och du som fastighetsägare får en kopia som du ska förvara i ditt arkiv för att kunna ta fram vid nästa skyddsrumskontroll om kontrollanten begär det.

Du kan avgöra hur du vill hantera en sån här frågeställning. Antingen kontakta en skyddsrumssakkunnig själv och låta denne ta fram ett förfrågningsunderlag som du skickar ut för prissättning. Då får du ett underlag som gör det möjligt för dig att jämföra anbuden eftersom alla haft samma förutsättningar.

Du kan välja ut en entreprenör och låta denne tillsammans med den sakkunnige ta fram ett förslag. Fördelen är att dessa tillsammans kan få fram en bättre och mer kostnadseffektiv lösning eftersom de kombinerar sina kompetenser. Svårare att förutse kostnaden och bedöma rimligheten.

Har jag möjlighet att få ersättning för det arbete som jag måste utföra i skyddsrummet?

Det framgår av föreläggandet. Det finns vissa moment som man betalar ut ersättning för och det står angivet. Du kan aldrig få ersättning för vanligt bristande underhåll. Det ligger på ditt ansvar som fastighetsägare.

Hur ofta kontrolleras skyddsrum?

Det finns inget fastställt intervall, tidigare var en tumregel ca 10 år. Allt beror på den budget MSB har att röra sig med.

Hur vet jag om jag har skyddsrum i min fastighet?
  • Det ska sitta en skyddsrumsskylt på byggnadens fasad.
  • Gå in på MSBs skyddsrumskarta länk och skriv in din adress
Mitt skyddsrum är gammalt och i dåligt skick, kan jag få det avvecklat?

Det finns möjlighet att få det avvecklat. Ett äldre skyddsrum som inte ligger inom de mest prioriterade områdena har störst möjlighet att bli avvecklade. Är skyddsrummet behäftat med allvarliga fel, t ex brist på ventilation, är det ett särskilt skäl. Att ansöka om avveckling kostar ingenting och information om hur du gör finns på MSBs hemsida. Vi brukar rekommendera att man kontaktar en kvalificerat sakkunnig och ber om hjälp med utvärdering av möjligheten att få igenom begäran och även utformningen av ansökan.

Får du avvecklingen godkänd måste du också följa MSBs anvisningar för hur du ser till att det inte längre är ett skyddsrum. När detta är gjort ska en avvecklingsbesiktning ske och den utförs av alla typer av skyddsrumssakkunniga. Den besiktningen får du betala för.

Vad bör jag tänka på när jag får kallelsen till skyddsrumskontroll?

Se till att förbereda dig. Kontrollanten måste komma åt skyddsrummets stomme för att kunna granska genomföringar för rör, el och ventilation samt dörrar och reservutgångar. Alla låsta utrymmen måste öppnas upp. Skyddsrumsförrådet måste göras tillgängligt så att det är möjligt att kontrollera att allt material finns kvar.

Om du inte ger kontrollanten tillgång till dessa utrymmen kan föreläggandet riskera att bli felaktigt och det kan fördyra för dig att göra iordning skyddsrummet.

Vi rekommenderar att du själv eller någon som representerar dig närvarar vid kontrollen. Då vet du vad kontrollanten sett och har också möjlighet att ställa frågor. Underlättar att tolka föreläggandet när det kommer.

Varför börjar man kontrollera skyddsrum, jag har ägt fastigheten länge och aldrig haft besök?

Sedan 1999 har anslagsmedlen för kontroll av skyddsrum inte räckt till speciellt många kontroller per år. För somliga skyddsrum kan det vara mer än tjugo år sen senaste kontrollen. Sen 2017 har budgeten ökat och antalet kontroller per år flerdubblats.

Varför ska jag betala för att åtgärda felen i föreläggandet?

Du har brustit i din uppgift att sköta om skyddsrummet för att garantera att det behåller sin skyddsförmåga.

Vem genomför skyddsrumskontroller?

MSB utbildar och certifierar skyddsrumssakkunniga i två nivåer. Bägge nivåerna får utföra skyddsrumskontrollen men det vanligaste är att det är sakkunnig allmän. MSB handlar upp dessa sakkunniga och fördelar sen årets skyddsrumskontroller.

Vem har det övergripande ansvaret för Sveriges skyddsrum?

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Vid byggnadstillfället betalades en ersättning ut till fastighetsägaren för den merkostnad det innebar att bygga ett skyddsrum. Du är skyldig att underhålla skyddsrummet och se till att det bibehåller sin skyddsförmåga. Likaså att det behåller sin tekniska standard även om du gör ombyggnader. Och att det ska kunna ställas iordning som skyddsrum inom 48 timmar. För att kontrollera att du uppfyller ditt ansvar genomför MSB återkommande kontroller av ditt skyddsrum.

Jag har fått ett föreläggande om skyddsrum, vad ska jag göra?

Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut och innebär att du är skyldig att åtgärda de anmärkningar som finns angivna i utlåtandet. Läs igenom föreläggandet och försök bilda dig en uppfattning om vad som ska göras. Bedöm om du tror att du klarar arbetet själv eller om du vill anlita en entreprenör. Kontakta entreprenörer så snart som möjligt och beställ arbetet. Du har en begränsad tid på dig att åtgärda och riskerar vite om du inte blir klar i tid.

Bör jag ta in en skyddsrumsentreprenör för att gjuta skyddsrummet?

Det kan självklart vara klokt om du är osäker eller vill slippa jobbet. Men du kan mycket väl utföra det själv om din personal är van vid betong, armering och formning. Något speciella krav för skyddsrum, men inget exceptionellt.

Hur lång leveranstid bör jag kalkylera med?

Helt beroende på tillgång, under en period har det varit problem med nya komponenter som fått vänta på OK från MSB. Nu är allt löst och det mesta finns för relativt kort leveranstid.

Var kan jag köpa material till mitt skyddsrum?

I MSBs förteckning över leverantörer framgår vilka företag som kan leverera produkter. För tillfället finns det bara en leverantör som är komplett på samtliga komponenter med egen tillverkning eller licenstillverkare.

Varför ska jag anlita en skyddsrumsentreprenör?

För att underlätta ditt eget arbete. Använder du en entreprenör tar vi över kontakten med leverantören av skyddsrumsmaterial och säkerställer att rätt material beställs och att leveransen kommer i tid. Tillsammans med en kompetent kvalificerad skyddsrumssakkunnig flyter projektet smidigare och ditt engagemang i skyddsrumsrelaterade problem minskar.

Vem anlitar en kvalificerad skyddsrumssakkunnig?

Det brukar oftast ligga på beställaren då den sakkunnige också är en besiktningsman som ska granska och intyga utfört arbete. Men kan även ingå i byggherrens uppdrag.

Krävs en skyddsrumsentreprenör?

Egentligen inte men det underlättar. Tillsammans med den sakkunnige kan vi hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Vad är det första jag bör göra vid ROT-projekt?

Kontrollera om det finns skyddsrum i fastigheten.

Ta ut en allmän eller kvalificerad skyddsrumssakkunnig för ett utlåtande om det arbete du ska utföra påverkar skyddsrummet. Kravet framgår av PBL 2010:900 10 kap 17 §

Vad gör den kvalificerat skyddsrumssakkunnige?

Ser till att rätt typlösning används och att utförandet följer angivna föreskrifter. Kan även utföra ritningar men ska godkänna de handlingar som ligger till grund för skyddsrumsåtgärder. Fortlöpande under projektet genomförs olika typer av besiktningar och när allt är klart utfärdas ett intyg som beställare och MSB erhåller varsitt ex av.

Varför allt detta krångel bara för att det är ett skyddsrum?

För att du ska uppfylla din skyldighet att garantera att skyddsrummet behåller sin skyddsförmåga. För att vara säkra på att alla skyddsrum får samma typ av åtgärd i samband med ROT-projekt har MSB tagit fram en mängd typlösningar. Tidigare var det upp till respektive konsult (numera skyddsrumssakkunnig) att ta fram sitt eget förslag.

Jag behöver en skyddsrumssakkunnig, hur ska jag veta vem jag ska välja?

En viss vägledning har du av deras SRG-nummer. Lågt nummer brukar innebära att man har funnits länge i branschen och borde ha en större kunskap. Men ingen garanti, det finns sakkunniga med låga nummer som inte varit särskilt verksamma inom skyddsrum. De med höga nummer har oftast kort erfarenhet från branschen, så begär referenser.

Jag tänker köpa/sälja en fastighet med skyddsrum, vad ska jag tänka på?

Vår rekommendation är att beställa en skyddsrumsstatus av en skyddsrumssakkunnig. Då får ni aktuell status på skyddsrummet, inte lika noggrann som en skyddsrumskontroll men tillräcklig för att kunna bedöma om det är behäftat med allvarliga fel och brister. Även om en myndighetskontroll genomförts relativt nyligen kan skyddsrummet har påverkats i efterhand. Statusrapporten kan prissättas av en entreprenör och ni får en prislapp att ta hänsyn till vid prissättningen.

Vad är det för skillnad på kvalificerad och allmän skyddsrumssakkunnig?

Den kvalificerade har en högre utbildning i botten och är den ende som får vara sakkunnig vid t ex nyproduktion.