Affärsidé och KMA-policies

BLPs policy är kopplad till affärsidén.

 • Vi arbetar mot de kund- och lagkrav som finns och arbetar ständigt med förbättringar inom KMA
 • Vi har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.
 • Vi arbetar aktivt med att förebygga KMA-risker.
 • Vi har en handlingsplan för våra KMA-mål.
 • Vår policy kan publiceras och visas vid behov.

BLP Entreprenad ABs affärsidé

Vi sätter människans säkerhet i fokus och förser marknaden med skyddsrumstjänster. Med ett personligt bemötande och djupt verksamhetskunnande levererar BLP en kostnadseffektiv lösning med hög kvalitet.

Kvalitetspolicy:

BLP entreprenads kvalitetspolicy bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner mellan beställare och företaget.

Det är därför vår policy att genom lyhördhet för våra kunders önskemål, skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Våra medarbetare och de underentreprenörer och leverantörer vi anlitar ska vara väl insatta i vår kvalitetspolicy för att uppfylla vår kvalitetsnorm.

Vår systemansvarige för KMA ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Detta innebär att BLP skall arbeta för att:

 • i våra anbud erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard, så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kunden.
 • ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa entreprenadens kvalitet.
 • våra medarbetare alltid skall vara uppdaterade med kurser och utbildningar för att möta de krav som finns samt ständigt förbättra kvaliteten.
 • vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring.
 • hålla god ordning och säkerställa en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
 • följa projektets tidplan i möjligaste mån.
 • förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker genom att planera i god tid.
 • med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
 • göra varje beställare och projekt till en referens.

Miljöpolicy:

BLP entreprenad AB har som mål att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan. Hänsyn till miljöaspekter skall tas i alla beslut, samt att vi har rutin för att löpande identifiera och värdera våra betydande miljöaspekter. Transporter, administration, förvaltning och teknik ska präglas av miljöansvar. Lagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten ska som lägsta nivå följas. Personalen ska göras medveten om miljöfrågor och hur BLP entreprenads verksamhet påverkar miljön.

Vår miljöpolicy ska stödja resurssnåla och miljöanpassade entreprenader och vi ska sträva mot en långsiktig och hållbar utveckling.

 • Materialval

Enligt kundens krav.

Vi ska i första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara och i möjligaste mån söka efter miljöcertifierade materialleverantörer.

 • Avfallshantering

Enligt arbetsplatsens avfallshanteringssystem.

Vi ska minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt.

 • Transporter

Vi ska planera olika projekt och samordna med material och tid då vi vill minska på antal materialtransporter

 • Administration

Minimera mängden papper och kuvert, sköta mesta kommunikationen via telefon, internet och e-mail. Reducera blanketter och dokumentation så fokus ligger på effektivitet och förståelse

Arbetsmiljöpolicy:

BLP entreprenad AB arbetar med entreprenadverksamhet med inriktning på skyddsrum. Merparten av våra medarbetare är ute i fastigheter eller byggarbetsplatser större delen av sin arbetstid. En mindre del av tiden tillbringas inom företagets lokaler.

BLP entreprenad AB vill vara en arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi strävar efter att de anställda ska känna sig delaktiga i företagets verksamhet och utveckling, och arbetar medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap.

En personlig kompetensutveckling är central för att stimulera våra medarbetare så att de ska känna tillfredställelse i sin yrkesroll. Kompetens och arbetsuppgifter ska matcha varandra så att ingen i företaget ska behöva arbeta över eller under sin verkliga kompetens. Eftersom tunga arbetsuppgifter är svåra att ergonomiskt kompensera är det viktigt att dessa fördelas och varieras.

BLP entreprenad AB arbetar strategiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som mål att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar. Medarbetarnas arbetsglädje och stolthet över arbetet är viktiga index som mäts.

Arbetsledarna har en central roll för att stödja teknikerna i deras yrkesroll. Prioriterade uppgifter i vårt arbetsmiljöarbete är att utbilda och utveckla arbetsledarna så att de blir ännu bättre på att se och möta varje medarbetares individuella behov.

Bolagets ledning driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning.