brandskydd

Solceller försvårar räddningstjänstens arbete

Skribent: Tomas Engwall

Solceller är bra men tänk också på risker

Solceller innebär en ökad risk för räddningspersonal i samband med räddningsinsatser. Solcellspaneler går inte att stänga av på annat sätt än att avbryta dess exponering av solljus. Vid belysning fortsätter solcellspanelerna att producera el även om de är bortkopplade från växelspänningsnätet och bortkopplade från växelriktaren. Det kan vara upp till 1000 V likspänning i kablaget vilket således kan innebära stora risker för räddningspersonalen.

I den lagstiftning och de allmänna råd för projektering av solcellsanläggningar som finns i dagsläget tydliggörs inte förutsättningarna och säkerheten för räddningspersonalen i samband med insats. Det finns däremot en del vedertagna systemlösningar som syftar till att förbättra säkerheten för räddningspersonalen i samband med insats samt för att minimera riskerna vid brand.

Vid större anläggningar bör det finnas informationsunderlag i eller i närhet till centralapparat (om byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm) alternativt vid entré/angreppsväg. Informationsunderlaget bör utgöras av tydliga instruktioner och ritningar där anläggningens olika komponenter och högspänningsledningar finns utmärkta. Vid en lösning med brandmansbrytare är det viktigt att det även framgår vilka delar av anläggningen som fortfarande är spänningssatta efter att nödavstängningsknapp aktiverats.

Vid större och mer komplexa anläggningar önskar räddningstjänsten att få ta del av insatsstödet. Det bör säkerställas att det finns kontaktuppgifter till person med detaljerad kunskap om anläggningen, exempelvis solcellsinstallatör, fastighetsansvarig eller annan sakkunnig om anläggningen. Denna information bör finnas lätt åtkomlig i anslutning till anläggningen, förslagsvis vid entré/angreppsväg eller centralapparat.

Det är viktigt att solcellsinstallatören följer svensk standard – SS436 40 00 utgåva 2 kapitel 712.

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

⟵ Tillbaka till alla artiklar