brandskydd

10 tips om systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus

Skribent:

Skribent

Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är inte bara viktigt, det finns lagar och krav som fastighetsägare och nyttjanderättshavare måste följa. Dessvärre är det många som inte ens känner till kraven, vilket i slutändan kan leda till oväntade kostnader.

Göran Strandberg, arbetsledare och brandtekniker med flera års erfarenhet i branschen, ger sina bästa tips för hur du ska arbeta på rätt sätt med systematiskt brandskyddsarbete.

I den här artikeln går vi igenom följande

1. Känn till kraven

Lagen om skydd mot olyckor har funnits sedan 2003. Den innebär att fastighetsägare och nyttjanderättshavare har en skyldighet att:

 • Se till att det finns utrustning för släckning av brand
 • Se till att det finns utrustning för livräddning vid brand.
 • Vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand
 • Hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Råden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att varje verksamhet bör bedriva systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär:

 • Dokumentation av brandskyddsarbetet där man kan säkerställa underhåll och skäliga brandskyddsåtgärder.
 • Att det ska finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.
 • Att den som bedriver verksamheten reder ut vem som ansvarar för vilka delar, och att detta gärna regleras i någon form av avtal.

I en bostadsrättsförening är det ofta styrelsen som tar hand om brandskyddsarbetet och om dokumentationen är bristfällig blir det problem när styrelsen byts ut. Eftersom styrelsen byts relativt ofta finns risken att brandskyddsarbetet försämras när nya styrelsen måste börja om från början.

Ett bra och enkelt sätt att hålla koll på kraven är att anlita ett brandskyddsföretag som tar hand om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.

Om du vill läsa mer om Lagen om skydd om olyckor, kan du göra det på MSB

2. Se till att ni har vidtagit skäliga brandskyddsåtgärder

Vad ska man vidta för brandskyddsåtgärder i fastigheten för att kunna kalla det skäligt?

Det finns inget direkt svar på det utan det beror på hur fastigheten ser ut och hur den är uppbyggd. Det kan handla om att du behöver ha en brandsläckare i källaren eller en brandvarnare i lägenheten. Eller så behöver du se till att det finns branddörrar som stänger igen ordentligt.

Här är en lista på saker som kan ingå i ett skäligt brandskydd

 • Dokumentation över ert systematiska brandskyddsarbete
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsvägar
 • Hänvisningsskyltar
 • Intakta branddörrar
 • Rökluckor
 • Brandsläckare
 • Brandvarnare
 • Brandfiltar för livräddning

Hur det ser ut i just din fastighet beror som sagt på många olika saker. Du kan ta hjälp av ett brandskyddsföretag för att ta reda på vilka åtgärder som du bör vidta. Det finns också en del information att hämta hos MSB och Brandskyddsföreningen.

3. Upprätta rutiner för systematiskt brandskyddsarbete

Att införa rutiner för systematiskt brandskyddsarbete är bland det viktigaste du kan göra för att få ett väl fungerande och godkänt brandskydd.

När du sätter upp rutiner utser du vem som är brandskyddsansvarig och vilken roll alla har om något skulle hända.

Man sätter också upp rutiner för när och hur brandskyddet ska kontrolleras. Dessa kontroller kallas egenkontroller och ska göras en gång per kvartal. Då ser man över så att allt finns på plats och att all utrustning fungerar som den ska.

Det som man tittar på då är:

 • Fungerar allt det tekniska, exempelvis brandvarnare, hänvisningsskyltar, rökluckor mm?
 • Är alla branddörrar intakta?
 • Finns allt som ska finnas fortfarande på rätt plats?
 • Är utrymningsvägarna fria?

Detta ska sedan dokumenteras i antingen ett webbaserat program eller i en pärm. Se till så att alla är medvetna om vikten av att göra de här kontrollerna då det annars kan bli en dyr historia om något skulle inträffa.

4. Dokumentera ert systematiska brandskyddsarbete

Det finns flera anledningar till att dokumentation är viktigt. Dels är det viktigt för att ni själva ska veta vilka åtgärder ni tagit och dels för att det ska vara enkelt att överlämna brandskyddsarbetet till någon annan.

En annan viktig faktor är att om en olycka skulle ske, kommer ert försäkringsbolag vilja se dokumentation på att ni har upprättat ett systematiskt brandskyddsarbete. Om ni inte kan påvisa det, kan det bli en väldigt dyr historia.

Det finns olika sätt att dokumentera. Antingen har man en pärm där rutiner skrivs ner eller så använder man ett webbaserat system. Till mindre verksamheter kan det räcka med en pärm, men när det börjar närma sig 150 lägenheter blir det för många kontrollpunkter att hålla reda på och ett webbaserat system är att föredra.

Många brandskyddsföretag kan erbjuda brandskyddskontroller, samt föra dokumentation för sina kunder. Då använder de sig av ett webbaserat system, där man lägger in ritningar för varje plan med kontrollpunkter. Missar man att kontrollera något, får man en röd prick vilket gör det enkelt att se till så att alla kontrollpunkter faktiskt kontrolleras.

Brandskyddsföretaget kan också vara till hjälp om försäkringsbolaget vill se dokumentation över vilka åtgärder som tagits för att förhindra brand.

5. Var tydlig med information

En annan viktig del av ert brandskyddsarbete är att se till så att samtliga människor som befinner sig i fastigheten har tillräckligt med kunskap om brandskyddet.

Det ska finnas tydlig information vid alla ingångar så att alla förstår hur de ska agera vid en brand.

Informationen ska i bästa fall innefatta

 • Utrymningsplan
 • En ritning över utrymningsvägar där man tydligt ser var man ska ta vägen.
 • Adress till fastigheten så att man enkelt kan uppge den när man larmar 112.
 • Hur man ska bete sig alltså “Rädda – Varna – Larma – Släcka”

Informationen bör finnas på engelska och svenska, men gärna på andra språk om man tror att det behövs i just den fastigheten.

Andra saker man kan göra är att informera genom exempelvis lappar i brevlådor om hur man ska bete sig inför advent och jul, eller om man behöver påminna om vikten av att tänka på brandskyddet.

Många agerar spontant genom att försöka springa ut ur lägenheten vid brand. Men faktum är att en lägenhet fungerar som en egen brandcell och med en brandklassad dörr kan den hålla en brand borta i 60 minuter. Det är alltså säkrare att stanna kvar i lägenheten, men det är tyvärr alltför vanligt att människor gör det förödande misstaget att lämna den.

Genom att du själv känner till saker som det här, kan du tydligt informera alla i fastigheten och i slutändan rädda liv.

6. Håll utrymningsvägar fria och lokalerna städade

Utrymningsvägar och dörrar ska alltid hållas fria från föremål. Något som dessvärre inte alltid efterlevs.

Ett vanligt exempel på där utrymningsvägar blockeras är barnvagnar och cyklar i trapphusen. Här är det fastighetsägarens ansvar att informera och kontrollera så att trapphusen hålls fria.

Viktigt att tänka på är att en utrymningsväg är både en väg ut för de nödställda, men också en väg in för räddningstjänsten. Det kan resultera i allvarliga konsekvenser om utgångarna blockeras.

Ett annat exempel på när farliga situationer kan uppstå är om det finns brandfarliga ämnen i lokalen. Många gånger står det gasflaskor i källarutrymmen som blivit över från sommarens grillningar och bensindunkar som plockats hem för att sparas till annat tillfälle.

Att förvara gasflaskor och bensin i källaren är olagligt och skulle det uppstå en brand kan det bli så illa att räddningstjänsten inte får gå fram på grund av risk för explosion.

Det är alltså av yttersta vikt att lokaler hålls städade, att utrymningsvägar inte är blockerade och att brandfarliga varor inte förvaras på ett oansvarigt sätt i lokalerna. 

7. Rädda – Varna – Larma – Släcka

Om brand utbryter är det inte tid för att spela hjälte. Man ska utgå efter formen

 1. Rädda dig själv
 2. Varna andra
 3. Larma 112
 4. Släck branden om det går>

Men det finns såklart tillfällen då man gör bäst i att kasta om ordningen. Om du till exempel befinner dig på ett ställe med många människor, skrik! Då varnar du andra samtidigt som du räddar dig själv genom att ta dig därifrån.

Här är några saker som kan vara bra att veta i händelse av en brand:

 • När en brand väl sker är det viktigt att alla har sin egen roll. Man ska veta vem som larmar, vem som är utrymningsledare och framförallt vad man själv ska göra.
 • Det är inte en bra idé att springa runt och försöka rädda andra människor. Genom att du varnar kommer de kunna rädda sig själva.
 • Är det en mindre brand som du tror att du skulle kunna klara av, ta fram släckaren och sätt igång och släck. Det allra bästa är att använda en pulversläckare som släcker alla olika sorters bränder. Visserligen kommer lokalen se ut som ett vinterlandskap i efterhand, men det är bättre att behöva städa än att få en totalskada på fastigheten.
 • De allra flesta brandvarnare går igång av sig själva och många gånger är de kopplade till en larmcentral som automatiskt får larmet och rycker ut.
 • Tänk på att barn ofta gömmer sig om de blir rädda, det är exempelvis vanligt att de kryper under sängen eller gömmer sig i någon garderob. Här är ett tillfälle då man faktiskt ska rädda andra!
 • Många gör tyvärr misstaget att spontanevakuera byggnaden. Att springa ut i en rökfylld korridor eller trapphus kan resultera i en dödlig utgång så därför är det viktigt att inte få panik och istället tänka efter innan du agerar.

8. Arbeta aktivt med brandskyddet

Det är viktigt att jobba kontinuerligt och aktivt med brandskyddet. Det räcker inte med enstaka insatser för att kunna påvisa ett skäligt brandskydd.

Man behöver hela tiden underhålla, uppdatera checklistor, kontrollera branddörrar samt inspektera efter att hantverkare varit på plats. Helt enkelt ha koll på fastigheten som man är ansvarig för.

I Lagen om skydd mot olyckor står det att du behöver ha ett skäligt brandskydd. Det innebär alltså att brandskyddet hela tiden måste fungera så som det ska utifrån hur byggnaden används.

Att ta in extern hjälp kan ha många fördelar. Ett brandskyddsföretag vet vad de ska titta på, och hur de ska arbeta med underhåll och service.

Vare sig du som fastighetsägare sköter det själv, eller tar in extern hjälp, är det viktigt att tänka på att det yttersta ansvaret alltid ligger på dig. Det kommer du aldrig ifrån. Men att låta någon professionell sköta brandskyddet ger dig goda förutsättningar för att det ska vara ett väl fungerande skydd.

Här har vi också skrivit en artikel om hur man som bostadsrättsförening kan jobba med brandskydd. 

9. Teckna ett serviceavtal

Om du bestämmer dig för att teckna ett serviceavtal kommer brandskyddsföretaget du anlitar kunna hjälpa dig att gå igenom ditt brandskydd från topp till tå.

Man kan ha avtal för olika delar av brandskyddet. Det finns avtal som till exempel bara rör service av rökluckor. I de fallen kommer brandskyddsföretaget ut och ser över fastighetens rökluckor specifikt. De kontrollerar att den öppnas lätt och att den är installerad på rätt sätt. Om det gäller elektriska rökluckor med hållmagneter kollar de även att strömmen når fram till hållmagneten och att batterierna har rätt värden.

Man kan också teckna ett avtal som gäller allt brandskydd i fastigheten. Då kommer brandskyddsföretaget ut en gång per kvartal för kontroller och en gång per år för service. Det kan variera beroende på hur avtalet ser ut.

När brandskyddsföretaget kommer ut tar de alltid kontakt med kunden innan. Fastighetsägaren behöver inte vara på plats när kontrollerna utförs, men de behöver se till så att de som ska kontrollera fastigheten kan ta sig in.

Efter varje kontroll och service får fastighetsägaren ett serviceprotokoll där man tydligt ser vad som har gjorts och om några åtgärder behöver vidtas.

10. Kontakta myndigheter om du behöver hjälp

Om du känner dig osäker på något, tveka inte att kontakta en myndighet eller ett brandskyddsföretag för att be om råd.

Här är fyra bra företag och myndigheter att känna till för rådgivning om brandskydd.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och gemenskap.

Det finns massor av information att hämta på deras webbplats, och du kan även kontakta dem för att få mer hjälp. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har olika kontaktuppgifter för olika kommuner. Kontakta dem där du bor så kan de hjälpa dig vidare.

Brandskyddsföreningen

På Brandskyddsföreningens webbplats finns både utbildningar och information att ta del av. De kan också svara på frågor om brandskydd för din fastighet, eller hänvisa dig till rätt person.Du hittar deras kontaktuppgifter här.

BLP

Med över 30 års erfarenhet i branschen kan vi svara på de flesta frågorna om ditt brandskydd. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Vill du veta mer om systematiskt brandskyddsarbete?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Andra artiklar

  Skribent: Tomas Engwall

  Stora skyddsrum

  Skribent: Tomas Engwall

  Inköp av skyddsrumstjänster

  ⟵ Tillbaka till alla artiklar