Tryggar ditt

Brand­skydd

BLP brandskydd erbjuder lösningar och produkter för ett säkert och tryggt brandskydd. Vi säkerställer att ditt brandskydd uppfyller lagkraven och dessutom de unika behov som just du har.

Kostnadsfri brandriskinventering ⟶

Problem vi löser

Årlig service av brandtekniska installationer

Service av rökluckor, stigarledningar och övriga brandtekniska installationer såsom brandsläckare och hänvisningsarmaturer bör utföras minst en gång per år. Likaså brandlarm och sprinkler kräver service. Enklaste sättet att försäkra dig om att servicen verkligen utförs korrekt är att låta en utbildad servicetekniker göra jobbet. Teckna ett avtal med oss så kan du känna dig trygg med att brandskyddet sköts på rätt sätt.

Brister efter kontroll av brandskydd

Om du har ett protokoll efter en genomförd kontroll av brandskydd kan vi åtgärda de fel som anges där. Vi har mångårig erfarenhet av alla typer av fel och brister i brandskyddet och kan åtgärda t ex branddörrar, brandtätning, rökluckor, släckutrustning, hänvisningsarmaturer och skyltning. Vi kan även ta fram brandskyddsdokumentation, utrymningsplaner och underlag för brandskyddsronderingar.

Skenande kostnader

I äldre bestånd läggs det en hel del pengar på att underhålla de installationer som finns. Låt oss se över dina byggnadstekniska installationer för att ta fram status och åtgärdsförslag. Även om det kostar en slant initialt tjänar du pengar på att ha väl fungerande produkter där det dröjer innan underhåll krävs. Tecknar du dessutom något av våra serviceavtal förlänger du livslängden ytterligare.

Trygghet och säkerhet på rätt nivå

Även om huset uppfyllde lagkraven när det byggdes så kan användningen av byggnaden ändrats så att anpassningar krävs. Tillsammans går vi igenom vilka behov du har och säkerställer att du både uppfyller gällande lagkrav men även lägger ert skydd på den nivå ni själva väljer.

Urval av kunder

Hur vi jobbar

Helhetsansvar för ditt brandskydd

Vi granskar noggrant förutsättningarna för ert projekt i samråd med dig. Fastställer vad ni förväntar er och tar fram ett prissatt åtgärdsförslag där vi garanterat att lagar och förordningar följs. Vi väljer de mest kostnadseffektiva alternativen och garanterar att vi enbart använder godkända produkter.

Tydliga offerter och åtgärdsförslag

Vi lämnar alltid skriftliga anbud och åtgärdsförslag. Vi förklarar varför vi föreslår de åtgärder vi kommit fram till och lämnar ibland alternativa förslag på utförande. När arbetet är slutfört överlämnas egenkontroll och protokoll. Drift- och skötselinstruktioner för nyinstallerade komponenter bifogas.

Goda relationer med vår omgivning

Vi har en utvald grupp leverantörer, underentreprenörer och konsulter som vi jobbat länge med. Och vi får inte glömma vår engagerade personal. Tillsammans ser vi till att få fram den bästa och mest kostnadseffektiva produkten eller tjänsten för dig.

Alltid en personlig kontakt

Bästa metoden för att få fram ett optimalt brandskydd är att tillsammans med dig diskutera och titta på dina behov. Därför börjar vi alltid med ett personligt besök. Den personen behåller kontakten med dig genom projektet för att garantera kontinuitet.

Vanliga frågor och svar

Vad är en brandcell?

För att begränsa att branden sprider sig delas fastigheten in i brandceller. Alla öppningar mellan olika brandceller måste tätas för att uppfylla gällande brandkrav.

Vad betyder brandklass?

Det innebär att konstruktionen ska stå emot brand och förhindra spridning i angivet antal minuter.

Tolkning av brandklass EI60

E = Integritet, avser hur stabil och tät konstruktionen är
I = isolering, anger att den isolerar för värmespridning
60 = antal minuter den ska emot branden

Vad kan jag göra åt min gamla branddörr med asbest?

Ta bort den och ersätt med en ny.

Varför utförs brandtätning?

För att garantera att det hål som tas i en brandcellsvägg uppfyller samma krav som resten av konstruktionen.

Måste jag utföra service av rökluckor?

Nej, det finns inget lagkrav. Däremot kom en standard 2015 som heter SS883007:2015. Rekommendationen är att det utförs minst en gång per år.

Även om kontroll av rökluckor ingår i egenkontroll för SBA eller fastighetsskötarens kontrollpunkter är inte det samma sak som service.

När kom kravet på rökluckor?

Kravet på rökluckor infördes i Kungliga byggnadsstyrelsens anvisningar 1946:1: ”Trapphus bör vara försett med mot det fria vettande fönster eller röklucka, öppningsbar från bottenplanet”.

Vad gör jag om trapphuset är rökfyllt?

Stanna i din lägenhet och vänta på att räddningstjänsten kommer. Din lägenhet är en egen brandcell och ska klara 60 minuter så det är den tryggaste platsen.

Vem ansvarar för att rökluckorna fungerar?

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det fastighetsägarens ansvar. Det ingår i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Se även MSB allmänna råd 2004:3.

Vi har en röklucka som inte går att stänga efter ett elavbrott?

Är det en röklucka som regleras med hållmagnet eller motor finns oftast en batteribackup som ska hålla luckan stängd. Det kan vara batteriet i backupen som behöver bytas. Bör kontrolleras av behörig brandskyddstekniker för att fastställa var skadan finns.

Vi har ingen röklucka i trapphuset men det finns fönster, räcker det?

Ja, många gånger räcker det. Räddningstjänsten kan krossa fönstren och på så sätt ventilera trapphuset.

Måste jag göra arbetet själv?

MSB anser att det bästa är att man själv sköter sin egenkontroll. Den som är verksam i lokalerna har bästa kontrollen över hur det ser ut och fungerar. Men man kan delegera det till externa entreprenörer och enbart behålla översikten själv över de rapporter man får in.

Vad är en brandsyn?

Förr i tiden utfördes brandsyn av räddningstjänsten. När Lagen om skydd mot olyckor kom 2004 fördes ansvaret över till fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det vill säga SBA, systematiskt brandskyddsarbete och för vissa även skriftlig redogörelse som skickas till räddningstjänsten. Numera utför istället räddningstjänsten tillsyn på uppdrag av räddningsnämnden.

Begreppet brandsyn används ibland som en beteckning för den genomgång en konsult gjort av brandskyddet och som resulterat i en rapport. Detta är inte en standardiserad tjänst och baseras på vad konsulten och uppdragsgivaren kommit överens om.

Hur ofta måste egenkontrollen genomföras?

Det finns inga fastställda regler utan beror på behovet i respektive fastighet. Rekommendation är en gång per år men kan mycket väl utföras oftare.

Fördjupa dig i vår kunskapsbank

Skribent: Göran Strandberg

Rökluckor – Allt du behöver veta

Skribent: Göran Strandberg

Varför finns rökluckor?

Skribent: Göran Strandberg

10 tips om systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus

Kostnadsfri brandriskinventering & kontakt

Kostnadsfri brandriskinventering gäller för företag och bostadsrättsföreningar. Har du fått ett föreläggande, behöver en offert eller har frågor till oss gällande brandskydd så är du varmt välkommen att ta kontakt.